Development of immunoreagents for diagnostics of CagA-positive Helicobacter pylori infections.

Klimovich A V, Samoylovich M P, Gryazeva I V, Terekhina L A, Suvorov A N, Klimovich V B (2010); Helicobacter. 15(3):193-200. doi: 10.1111/j.1523-5378.2010.00754.x