Inhibitory activities of the marine streptomycete-derived compound SF2446A2 against Chlamydia trachomatis and Schistosoma mansoni.

Reimer A, Blohm A, Quack T, Grevelding C G, Kozjak-Pavlovic V, Rudel T, Hentschel U, Abdelmohsen U R (2015); J Antibiot (Tokyo)., 68(11):674-9. doi: 10.1038/ja.2015.54